Ви Гість.

Зміст

Останнє редагування: 2016-01-15

Автор: Болтак Ірина Степанiвна

 

ЗМІСТ

      

Вступ                                                                                                                 

Розділ 1.  Модернізація навчального процесу -  вимога сьогодення        1

Розділ 2.  Е-learning – ключ до якісної освіти                                            5                                                                                                                                     

Розділ 3.  Застосування лектронних засобів навчання                            15

  Розділ 4. Нові інформаційні технології викладання іноземних мов       20

4.1  Мультимедійні засоби навчання на уроках англійської мови          24

4.2  Використання інтернет-мережі у навчальному процесі                28

Розділ  5.  Блог як перший крок до електронної дистанційної

освіти                                                                                                               38

Розділ  6.  Веб-технології на допомогу вчителю англійської мови        46                             

 

Висновки                                                                                                                           

Список використаних джерел                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 Вступ

Науково-технічний прогрес і стрімкий розвиток комп’ютерних технологій, призвели до переходу від ери індустріального до ери інформаційного суспільства, у якому наукові знання й інформація стають фундаментом для розвитку соціально-економічної, політичної та культурної сфер життя.

Швидкий розвиток суспільства, його інформаційно-технологічної бази сприяли удосконаленню комп’ютерної техніки, технологій програмування та, як наслідок, появі нових засобів зв’язку, розвитку й застосуванню нових інформаційно-комунікаційних технологій та засобів навчання в навчально-виховному процесі. Вже зараз ми можемо спостерігати таку картину, коли студенти, викладачі, адміністратори освіти спілкуються, вилучають або розшукують необхідну інформацію, користуючись послугами Інтернету, не зважаючи на обмеження кордонами будь-яких країн світу. Віртуальне середовище невілює такі поняття як кордони та надає можливість навчатися дистанційно за допомогою сучасних засобів надання й отримання інформації.

Отже, мета цього методичного посібника полягає у  дослідженні електронних освітніх технологій, необхідності не тільки вміти користуватися послугами глобальних мереж, але й бути обізнаним у цьому віртуальному просторі, повертаючи його перенасиченість на користь та самовдосконалення учасників різних видів навчальної діяльності. Впровадження в навчальний процес елементів електронної освіти нового рівня буде, на мою думку, провідним принципом стратегії розвитку освіти й формування вподальшому  студентів загальної професійної компетенції.

Основи дослідження проблеми розвитку світового суспільства майбутнього як мережного, в якому інформаційні та комунікаційні технології приведуть до змін практично всіх сфер життя, заклав американський науковець Дж. Нейсбіт, у минулому виконавчий директор ІБМ (IBM - International Business Machine Corp., одна з найвідоміших корпорацій у світі, яка випускає електронну техніку та програмне забезпечення комп’ютерів) й один з основних футурологів сучасності [13].

У період 1980 - 1990 рр. вивчення цієї проблеми продовжив американський соціолог-футуролог Е. Тоффлер, який у своїй книзі „Третя хвиля” [12] визначив три хвилі розвитку суспільства: перша - хвиля революції сільського господарства; друга - промисловий переворот; третя, - та, в якій ми зараз перебуваємо: революція інформаційних комунікаційних технологій, відзначена розвитком електроніки й зображена автором як електронні осередки з віртуальними місцями праці та віртуальним спілкуванням.

Тому нині одним із пріоритетних напрямів державної політики є розвиток інформаційного суспільства в Україні й упровадження новітніх ІКТ в усі сфери життєдіяльності. Як зазначено в Законі України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки», таке суспільство має бути орієнтоване на інтереси людей, відкрите для всіх і спрямоване на розвиток, у якому кожен міг би створювати і накопичувати інформацію і знання, мати до них вільний доступ, користуватися й обмінюватися ними, з метою реалізації свого потенціалу, сприяння суспільному й особистому розвиткові й підвищенню якості життя.       

Змістом даної методичної розробки є ознайомлення з сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями та елементами електронної освіти, які є необхідною умовою сьогодення так само, як колись уміння читати і писати. Ринок праці потребує висококваліфікованих спеціалістів, які здатні працювати в умовах технологій, що постійно змінюються і розвиваються, опановувати й активно втілювати у практику технічні нововведення. Модернізація економіки потребує суттєвих змін в освітньому процесі. Освіта має завжди йти в ногу з часом. Використання інновацій в освіті можна вважати основним двигуном довгострокового економічного зростання і соціального розвитку.

В Україні інноваційна діяльність передбачена проектом Концепції державної Інноваційної політики (1997) та проектом Положення “Про порядок здійснення інноваційної діяльності у системі освіти” (1999). У контексті інноваційної стратегії цілісного педагогічного процесу суттєво зростає роль керівництва навчального закладу, викладачів, методистів як безпосередніх носіїв новаторських підходів. При всьому розмаїтті технологій навчання: дидактичних, комп’ютерних, проблемних, модульно- розвивальних, кредитно-модульних та інших – реалізація провідних педагогічних функцій залишається за педагогом.

Активні користувачі за останні 15 хвилин: